Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad (formulier KR-1)

Overeenkomstig artikel 7 §1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er 3 vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Joris te 2000 Antwerpen.

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:

1) rooms-katholiek zijn;
2) de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;
3) in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie. Voor de parochie Sint-Joris betreft het de gemeente Antwerpen.

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking.
Zij moeten voor 09-02-2020 ingediend zijn bij:

Kerkfabriek Sint-Joris
ter attentie van E.H. Augustyns Herman
Mechelseplein 24
B-2000 Antwerpen

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2) en 3).

Na 15-02-2020 zullen de naam, voornaam en het volledig adres van de kandidaten bekend gemaakt worden door uithanging in de parochiekerk van de parochie Sint-Joris te 2000 Antwerpen.

Opgemaakt op 07-01-2020 te 2000 Antwerpen.
E.H. Augustyns Herman, door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie Sint-Joris te 2000 Antwerpen.

Geen feed gevonden