In 1972 maakte Bert Haanstra een documentairefilm over de overeenkomsten tussen dieren en mensen: “Bij de beesten af”. De trouwe lezer van Kerk & leven zal zich nu wellicht afvragen of dit artikel op z’n plaats staat in het parochieblad. Toch wel. De evangelist Marcus wijdt slechts 2 verzen aan de beproevingen van Jezus in de woestijn; in feite zegt Marcus zelfs niets over de beproevingen zelf (daarvoor moeten we ons wenden tot Matteüs 4, 1-11), wel dat Jezus 40 dagen doorbracht in de woestijn (wat natuurlijk doet denken aan de 40 jaar in de woestijn). Marcus voegt echter een verrassend element toe aan het bekende en belangrijke verhaal: “Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen Hem hun diensten.”

Als heiligendag is 14 februari heel bekend; van de heilige zelf (Valentinus van Terni) is helaas heel weinig bekend. Er zijn trouwens 3 of zelfs 4 heiligen die de naam Valentinus dragen, allemaal hebben ze geleefd in de 3de-4de eeuw. De datum van 14 februari werd reeds in 496 door Paus Gelasius 1 uitgeroepen tot dag van de heilige Valentijn. Op die dag zou Valentinus de martelaarsdood zijn gestorven (hij werd waarschijnlijk onthoofd tijdens de zoveelste christenvervolging), wat eigenlijk best cynisch is. Terni ligt in Midden-Italië en Valentinus was er bisschop in de 3de eeuw. Volgens de legende gaf hij boeketjes bloemen uit zijn eigen tuin aan jonge koppels. “Valens” betekent ‘gezond & sterk’ in het Latijn: daarom is Valentinus van Terni de patroonheilige van niet alleen de geliefden, maar ook van de mensen die lijden aan kreupelheid, koude koorts of epilepsie.

Beste parochiaan of gelovige verbonden met de Sint Joriskerk.

Sedert 2 januari worden in de Sint-Joriskerk opnieuw litugische diensten aangeboden, evenwel met maximaal 15 aanwezigen (exclusief de voorganger en kinderen die twaalf jaar oud zijn of jonger). Lees hier hoe u zich kan registreren om deel te nemen.

Niet zelden zijn lichamelijke klachten onverklaarbaar, soms hebben ze een psychische oorsprong: men spreekt dan van psychosomatische klachten (afgeleid van psyche “geest” en soma “lichaam”). Het fenomeen zou zelfs modegevoelig zijn: het bekendste voorbeeld is momenteel burn-out.

Er moest en er zou een Joodse profeet opstaan, een tweede Mozes (op basis van Dt 18, 18). Bovendien zou deze Messias-figuur de “kop” van de slang “bedreigen”, zoals voorspeld in het overbekende Genesis-verhaal (Gn 3, 15). Het Boek Openbaring (Apokalyps) leert ons dat “de oude slang, die Duivel en Satan heet, (…) de hele wereld verleidt” (Apk 12, 9). In het Grieks is de “Diábolos” letterlijk iemand die alles door elkaar gooit. En zo belanden we in de evangelielezing van de dag (Mc 1, 21-28): Jezus werd nog maar net Zelf beproefd door de duivel in de woestijn (v. 13) en nu wordt Hij geconfronteerd met een man die bezeten is door een demon, zonder uiterlijke ziekteverschijnselen (“een man die in de macht was van een onreine geest”). Het is opvallend en misschien wel best vreemd dat dit tafereel zich afspeelt in de synagoge, waar Jezus net met een heel eigen autoriteit (en niet volgens de traditionele overlevering) les had gegeven over Zijn leer (“doctrina” in de Neo-Vulgaat). Die allereerste prediking valt blijkbaar nog in goede aarde: de mensen zijn stomverbaasd. Alle aanwezigen zijn wild enthousiast, uitgezonderd de bezetene, de enige toehoorder die beseft dat “Jezus van Nazaret” geen gewone Rabbi is, maar wel degelijk “de heilige Gods”, de “Zoon van God” (Lc 1, 35). De bezetene spreekt in het meervoud:

Beste parochianen en gelovigen.
Als gevolg van de lockdownmaatregelen opgelegd door het Belgische overlegcomité is het tot minstens 15 januari slechts beperkt mogelijk om fysiek aanwezig te zijn bij eucharistievieringen. Dankzij de moderne communicatiemiddelen bestaan er gelukkig meerdere alternatieven. Ziehier een overzicht:

Bij Marcus gaat het allemaal snel: Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper en op de proef gesteld in de woestijn, de Doper is nu “gevangengenomen” en Jezus volgt hem op in Galilea. De boodschap van Jezus Zelf is gelijkaardig: het Koninkrijk (Rijk Gods) is nabij, want de Koning is er al. Alle mensen, Joden én heidenen, worden uitgenodigd om toe te treden tot het Koninkrijk, op voorwaarde dat ze zich afkeren van hun zonden en zich bekeren tot de Heer Jezus als Christus/Messias, de enige Bemiddelaar. Jezus roept 4 vissers op om Hem te volgen: de broers Simon (Petrus) & Andreas, alsook de broers Jacobus & Johannes. Het volstaat niet dat die 4 vissers hun job laten vallen: ze worden meteen uitgenodigd om van job te veranderen, ze moeten namelijk mensen gaan opvissen, dat wil zeggen evangeliseren, “alle volkeren tot [Z]ijn leerlingen” maken (Mt. 28, 19). De 4 eerste leerlingen laten hun visserij vallen en volgen gedwee de Heer in een onbekend avontuur. De beeldspraak “vissers van mensen” lag voor de hand: vissen en evangeliseren vergen minstens 5 gemeenschappelijke kwaliteiten.

Na de proloog en een beschrijving van het optreden van Johannes de Doper, beschrijft de evangelist Johannes de roeping van de eerste leerlingen. “Dit is de overgang van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament”, zegt het Missaal (pag. 663).

De zondag “Doop(sel) van Christus” luidt het einde van de Kersttijd in. De feestdagen zijn achter de rug, er is veel geld uitgegeven en dan klinkt het Evangelie soms erg confronterend. Het Missaal (2007, pag. 131) leidt de eerste lezing (Js 55, 1-11) als volgt in: “Om de vruchten te genieten van het eeuwig verbond dat de profeet Jesaja aankondigt, moeten wij arm zijn, verlangend uitzien naar God, en hunkeren naar zijn woord.”

Het doet denken aan de eerste zaligspreking (Mt 5, 3): “Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen” (Willibrordvertaling 1975).

In de Bijbel in Gewone Taal (2014) wordt dat: “Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben.”

De Bijbel Dichtbij (2017, pag. 1714) verduidelijkt de BGT vertaling: “hoe minder je hebt, hoe meer je begrijpt dat je niet zonder God en andere mensen kunt.”

Het feest Openbaring des Heren is in de volksmond beter bekend als Drie Koningen, maar het is onzeker dat ze met 3 waren (wel hadden ze 3 geschenken bij), het waren in ieder geval geen Koningen (de Willibrord-vertaling spreekt van “Wijzen uit het Oosten”; de Neo-Vulgaat van “Magi”). De Koning waarvan sprake in het Evangelie is Herodes de Grote, een vazalkoning over Judea: hij had zich bekeerd tot het Jodendom om politieke redenen en wou vooral de status quo bewaren door te collaboreren met de Romeinse heersers. Herodes wou natuurlijk helemaal geen hulde gaan brengen aan het Kind, dé (pasgeboren) Koning der Joden. Later maakte hij zich dan schuldig aan de kindermoord te Betlehem. De “hogepriesters en schriftgeleerden” wisten uiteraard dat de Messias moest en zou geboren worden in Betlehem: het was een Messiaanse voorspelling van de profeet Micha (Mi 5, 1). Er is trouwens ook nog een Bethlehem in Galilea, op 7 km van Nazareth, 140 km ten noorden van het Bethlehem in Judea, dat op minder dan 10 km van Jeruzalem ligt.

Geen feed gevonden