Palmzondag begint met een plechtige intocht, net zoals Jezus met onvoorstelbaar veel enthousiasme werd onthaald in Jeruzalem, toen Hij de stad binnenreed op een ezel (zoals koning Salomo – Dt 17, 16-17 & 1 K 1, 38), maar de eigenlijke eucharistieviering vertelt de Passie van de Heer.

We kennen de James Bond-film “You Only Live Twice” (1967), waar de schurk dacht dat hij James Bond al eerder had geëlimineerd en we kennen het verhaal van Lazarus, die door Jezus opgewekt wordt uit de dood om een tijdje later geëlimineerd te worden. Lazarus heeft dus 2 keer geleefd en is 2 keer gestorven, de eerste keer door ziekte, de tweede keer door moord.

Alle openbare kerkelijke vieringen tot en met 3 mei worden afgelast. Dat staat te lezen in een uitgebreide reeks richtlijnen van de bisschoppen.

De volledige communicatie van het bisdom vindt u langs deze schakel.

Pastoor Herman deelt mee dat als gevolg van het door de overheid opgelegde samenscholingsverbod, de Sint-Joriskerk gesloten blijft tot en met 3 mei 2020. Deze datum kan later aangepast worden.

De redactie vestigt uw aandacht op de volgende communicatie (2020-03-12) van de Belgische bisschoppen:

Op zaterdag 15 februari 2020 is Rita Van Broekhoven overleden.

Van Johan Thibaut, voorzitter van de kapel van het Heilig Hart, ontvangt de redactie de volgende droevige tijding.

BELANGRIJK: de redactie verneemt dat de vergaderingen van de leesgroep "Handelingen van de Apostelen" in Sint-Joris tot en met 19 april tijdelijk gestaakt worden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de covid-19 epidemie.

BELANGRIJK: de redactie verneemt dat de jaarlijkse bezinningsdag van onze parochie die gepland was op 19 maart afgelast is als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de covid-19 epidemie.

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad (formulier KR-1)

Overeenkomstig artikel 7 §1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er 3 vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Joris te 2000 Antwerpen.

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:

1) rooms-katholiek zijn;
2) de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;
3) in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie. Voor de parochie Sint-Joris betreft het de gemeente Antwerpen.

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking.
Zij moeten voor 09-02-2020 ingediend zijn bij:

Kerkfabriek Sint-Joris
ter attentie van E.H. Augustyns Herman
Mechelseplein 24
B-2000 Antwerpen

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2) en 3).

Na 15-02-2020 zullen de naam, voornaam en het volledig adres van de kandidaten bekend gemaakt worden door uithanging in de parochiekerk van de parochie Sint-Joris te 2000 Antwerpen.

Opgemaakt op 07-01-2020 te 2000 Antwerpen.
E.H. Augustyns Herman, door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie Sint-Joris te 2000 Antwerpen.

Geen feed gevonden