Als men zegt in het Nederlands dat iemand een goed, of zelfs een gouden, hart heeft, dan bedoelt men dat die persoon heel lief is. In het geval van Jezus spreken we van een Heilig Hart, omdat Hij de hele mensheid lief had. We weten van Mt 5, 46 dat het geen kunst is om onze vrienden, familie en geliefden lief te hebben.

Carlos Maes, voorzitter van de kapel van O.L.V. van het Kasteel, verneemt met veel droefheid dat op 28 mei laatstleden kapellid Constant (“Stan”) Geerts, echtgenoot van Simone Lenaers, overleden is. De uitvaart heeft plaatsgevonden in intieme familiekring. De kapel en het parochieteam bieden de familie van de overledene hun diepste blijk van medeleven aan.

Beste parochianen, lieve mensen allemaal.

De coronacrisis heeft ook een grote impact op het liturgisch leven in onze parochie gehad.

Vanaf 8 juni werden de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad versoepeld zodat erediensten opnieuw kunnen plaatshebben. Vermits we ons willen gedragen als een “goede huisvader” hebben we ons daarop voorbereid, waarbij we het principe “veiligheid eerst” hanteerden. Ziehier enkele van de maatregelen die we genomen hebben. Gelieve deze zorgvuldig te bestuderen. Dank voor uw aandacht!

pastoor Herman Augustyns

Het afscheid van de angst

De profeet Joël (hoofdstuk 3) had het voorspeld: ooit zou Jahwe Zijn Geest uitstorten “over alle mensen”. Het gebeurde met Pinksteren, de 50ste dag na Pasen, in het jaar 30: voor de Joden betekende het de overhandiging van de Wet; voor de christenen betekent het de neerdaling van de heilige Geest in tongen van vuur op de hoofden van de apostelen. De leerlingen zaten bang, gespannen en onzeker achter gesloten deuren. Zouden we dat mogen hertalen naar “ze zaten gestresseerd in lockdown”? De reden van hun beklemmende angst is “vrees voor de Joden” (het Griekse woord voor “fobie” wordt gebruikt).

De Hemelvaart van de Heer is een hoogfeest dat wat ondergesneeuwd is tussen Pasen en Pinksteren (misschien omdat het op een weekdag valt, nl. donderdag). Het belang van de Hemelvaart van de Heer kan echter niet genoeg benadrukt worden. In Jezus-filmen is de Hemelvaart vaak de moeilijkst te verfilmen scène. De Heer Zelf geeft minstens 5 redenen voor het belang van Zijn Hemelvaart.

Omdat bidden een universeel middel is om menselijke broederschap te behouden en te cultiveren, stelt paus Franciscus aan alle christenen en ook aan de gelovigen van andere religies voor om op donderdag 14 mei 2020 samen een dag van gebed, vasten en liefdadigheid te beleven. Wij gaan dan samen God smeken voor hulp en inspiratie om de covid-19 pandemie te overwinnen.

Voor onze Sint-Jorisparochie is deze dag ook bijzonder, want exact 5 jaar geleden heeft E.H. Herman Augustyns toen zijn ambt om pastoor te worden in onze gemeenschap aanvaard. Net zoals dit jaar viel de datum op een donderdag, meerbepaald op Hemelvaartsdag.

Van harte gefeliciteerd aan hem om onze herder te willen zijn, ook in deze moeilijke tijd.

Carlos

Waarom is het verhaal van de Emmaüsgangers zo populair?

Omdat de tuin achter onze pastorij nu nog meer dan anders een Hortus Conclusus - een besloten tuin dus - is, deelt buurman-landschapsarchitect Ronald van der Hilst via deze weg graag enkele fotografische impressies, gemaakt op het ogenblik dat deze tuin zich klaar lijkt te maken voor Pasen. Ronald hoopt dat jullie er een beetje tuinplezier aan beleven.

Ons dagelijks leven is soms moeilijk - zeker in deze tijd van pandemie.

De luiken van het Paasoctaaf gaan dicht (Beloken Pasen – tweede Paaszondag), maar de lezingen belichten een ontloken geloof, namelijk dat van Tomas (in de Orthodoxe Kerk spreekt men van Thomaszondag). Inderdaad, wanneer we heel het hoofdstuk 20 lezen, dan blijkt dat Maria Magdalena, die het privilege krijgt als eerste de Verrezen Heer te ontmoeten, alleen “Rabboeni” prevelt; dat de 10 (?) apostelen alleen “vervuld van vreugde” (v. 20) waren en dat ze nadien rapporteerden: “Wij hebben de Heer gezien.” (v. 25).

Geen feed gevonden